Vågen Trädgård Natur

Vågen Trädgård Natur arbetar för ökad biologisk mångfald i natur och odlingslandsskap. Vågen Trädgård drivs som en enskild firma som äger skogsfastigheter i Jämtland. Vi verkar för omsorg om hotade arter. Inventeringen av de 25 ha som avsattes är utförd och området har bedömts hysa naturvärden men medel till inlösen saknas efter budgetändringarna. Under 2020 ska dock ett nytt område inventeras.”

Bilderna som presenteras här är övervägande tagna på egen mark.